Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 980

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 49

Xem chi tiết
vk12 TL3,full 8.9,st tb0350,8 ...

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 49

140,000đ

MÃ SỐ: 979

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 67

Xem chi tiết
2m12 full 8,10,st 2tb,9m yên...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 67

140,000đ

MÃ SỐ: 978

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 96

Xem chi tiết
6m14 cả vk,4m12,6m TL 7,st5sao...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 96

350,000đ

MÃ SỐ: 977

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 59

Xem chi tiết
full 12 vkTL7,GT6,có mắt 2,st5...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 59

550,000đ

MÃ SỐ: 976

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

Xem chi tiết
full12...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

370,000đ

MÃ SỐ: 975

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 61

Xem chi tiết
6m14 cả vk,4m12,6m TL 7,st5sao...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 61

700,000đ

MÃ SỐ: 974

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

Xem chi tiết
Kiếm 81 9m12 cả vk 1m8,st 2sao...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

320,000đ

MÃ SỐ: 972

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 72

Xem chi tiết
vk12 full8...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 72

150,000đ

MÃ SỐ: 971

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

Xem chi tiết
full 14,full TL 2mTL1.3,full T...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

1,700,000đ

MÃ SỐ: 970

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Xem chi tiết
1M16 7M15 2M14,VKTL7,DC5,6MTL6...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,800,000đ

MÃ SỐ: 969

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết
vk12 2m12 full8...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 59

140,000đ

MÃ SỐ: 968

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 65

Xem chi tiết
vk12 full8...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 65

200,000đ

MÃ SỐ: 964

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

Xem chi tiết
2m15 cả vk,1m14,full 12,vkTL5,...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

630,000đ

MÃ SỐ: 963

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết
vk11 full10...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 59

100,000đ

MÃ SỐ: 961

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết
vk12 3m12 full8...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 59

300,000đ

MÃ SỐ: 959

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 60

Xem chi tiết
vk12 full8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 60

140,000đ